AVG & Privacy

Hoe zit 't eigelijk met mijn privacy rechten volgens de AVG?
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je de volgende privacy-rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • je de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
  • je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via app of website
 • Recht op inzage: je hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  • de gegevens mogelijk onjuist zijn
  • de verwerking onrechtmatig is
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • je bezwaar maakt
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heb je altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens

Hoe zit 't eigenlijk met de privacy van mijn persoonlijke gegevens?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als practitioner (behandelaar), een dossier van je aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jouw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een BSR-behandeling uitgevoerd. Het betreft hier de verwerking van gegevens t.b.v. gebruik door BSR-Praktijk Rondevlei zelf of bij BSR-praktijken waarbij ik namens BSR-praktijk Rondevlei werkzaam ben. Ik doe mijn uiterste best om de privacy tewaarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot deze gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) schriftelijk (op een klantkaart) in een afgesloten kast bewaar of deze digitaal opsla in een volledig digitaal beschermde omgeving.*

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software. Voor deze digitale gegevensverwerking is eveneens een verwerkingsovereenkomst van kracht zodat ook hier de privacy van de gegevens is gewaarborgd.*
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

En mijn persoonlijke gegevens op de factuur?
Op de factuur die je per e-mail ontvangt staan alle gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota -mits je zorgpakket dit toelaat- zonder probleem kan declareren bij je zorgverzekeraar. Ik vraag je nooit om persoonlijke gegevens die niet nodig zijn voor het uitvoeren van een behandeling, niet voor de administratie noch voor een zorgverzekeraar. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard en de adminstratie dient 7 jaar bewaard te worden en dat is conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

 

Klachtenprocedure

Stel nou dat ik een klacht heb, hoe zit dat dan?
Hoe goed ik het ook probeer te doen, wellicht is er voor jou toch een reden voor een klacht. Hopelijk kun je dit eerst met mij bespreken en komen we samen al tot een oplossing die voor beide goed is. Mocht dit niet zo zijn, dan verwijs ik voor klachten over de BSR-behandeling naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland (
www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure. 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Als CAT-therapeut val ik tevens onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks-erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie:https://gatgeschillen.nl/ Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

GAT schild

Body Stress Release Praktijk 'Rondevlei'  

Beringstraat 53

3814 XW Amersfoort

mgordijn@gmail.com

0625 055886

Behandeling- of prestatiecodes van een behandeling:

24608 behandeling body stress release

24005 behandeling overige natuurgeneeskunde