Vraag en antwoord body stress release

Helpt BSR altijd?
In de praktijk blijkt dat in ruim 80 procent van de gevallen succes wordt behaald. In 5 procent van de gevallen is de oorzaak niet body stress gerelateerd, maar kunnen klachten door bijvoorbeeld een ziekte worden veroorzaakt. BSR kan in zo’n situatie echter wel voor een beter welbevinden zorgen. In 15 procent van de gevallen worden de behandelingen voortijdig gestopt door de cliënt en is het onbekend of het succesvol was.

Voor wie is BSR?
Voor iedereen: jong en oud, ziek en gezond, sporter of niet. BSR is niet gericht op het verhelpen van klachten of kwalen maar op het optimaliseren van het functioneren van het gehele lichaam waardoor klachten verminderen of verdwijnen. De BSR techniek kan daarom bij iedereen worden toegepast.

Wat is het effect na een release?
BSR activeert het zelf-herstellend vermogen van uw lichaam. Na de release gaat uw lichaam aan de slag om vastgezette spierspanning los te laten. Dit gebeurt laag voor laag en vergt tijd. Het ligt er ook aan hoe lang de klacht al bestaat. Soms gaat het snel, soms wat meer geleidelijk. Vergelijk het met het herstel van een botbreuk.

Iedere persoon reageert anders na een release. Je kunt direct verlichting voelen, maar het komt ook voor dat de pijn tijdelijk eerst wat toeneemt of dat je vermoeidheid of een licht emotionele reactie ervaart. Door de verbeterde communicatiestroom in je lichaam spelen soms oude irritaties op. Gelukkig is dit tijdelijk. De pijn verdwijnt, spieren worden soepeler en het lichaam wordt energieker.

Hoeveel releases zijn er nodig?
Elke cliënt doorloopt zijn eigen proces. Over het algemeen zal spanning die recent is ontstaan, sneller loslaten dan spanning die gedurende langere tijd is opgebouwd. Het is ook afhankelijk van de huidige leef- en werkomstandigheden. De praktijk wijst uit dat veel cliënten na een paar releases positief effect bemerken. Baby’s en kinderen reageren in de regel snel. De releases zullen met steeds grotere tussenpozen gedaan worden, totdat de fysieke conditie weer als optimaal aanvoelt. Daarna is het raadzaam om zo af en toe terug te komen voor ‘onderhoud’, om te voorkomen dat nieuwe spanning zich weer vastzet in het lichaam.

Waarin verschilt BSR van andere behandelwijzen?
In tegenstelling tot de meeste andere behandelwijzen richt BSR zich niet op een ziekte, een afwijking of een solitair lichamelijk probleem, maar op het lichaam in zijn totaliteit en de onderlinge samenhang. BSR is ontwikkeld om teveel opgebouwde en vastgezette spanning te verminderen en daarmee de communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam te herstellen.

Hoe kan BSR helpen als er geen diagnose wordt gesteld?
BSR gaat uit van het zelf-herstellende vermogen van het lichaam en de heelheid van de mens. De practitioner doet de testen en het lichaam geeft zelf aan of, en waar er vastgezette spanning is. BSR zet het lichaam aan de geconstateerde spanning los te laten. Als de druk op de zenuwen afneemt zullen de klachten afnemen en kan het lichaam haar natuurlijke veerkracht terugkrijgen. Een diagnose is dus niet noodzakelijk; uit de basisbehandeling zal blijken waar de spanning zich bevindt.

Is BSR een spirituele of energetische geneeswijze?
BSR is geen spirituele of energetische geneeswijze: het activeert zelfgenezing. De techniek richt zich puur op de fysieke aanwezigheid van spierspanning en het laten ontspannen hiervan.

Wat kan BSR doen voor kinderen?
Bij baby’s kan body stress al aanwezig zijn wanneer de zwangerschap of de bevalling niet optimaal is verlopen; huilbaby’s zijn hier een voorbeeld van. Buikkrampen, slaapproblemen, een eenzijdige voorkeurshouding of niet graag willen lopen maar gedragen worden, kan aangeven dat er teveel spanning is. Opgroeiende kinderen hebben letterlijk te maken met vallen en opstaan waardoor bodystress kan ontstaan. Wanneer zij klagen over groeipijn kan dat een signaal zijn voor teveel spanning.

Lichamelijke onrust, bedplassen, concentratieproblemen, agressie of slecht slapen zijn ook signalen die serieus genomen moeten worden. Over het algemeen is BSR effectief bij baby’s en kinderen en reageren ze vaak snel op de behandeling.

Wordt Body Stress Release vergoed?
Gelukkig kennen diverse zorgverzekeraars de voordelen van een body stress release behandeling en wordt deze dan ook vergoed. Wel is het mede afhankelijk van het gekozen zorgpakket. BSR valt onder het kopje ‘alternatief/complementair’ waarvoor je aanvullend verzekerd moet zijn. Via de onderstaande link vind je precies wat je wilt weten.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/body-stress-release

Hoe is eigenlijk de privacy van mijn persoonlijke gegevens geregeld?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als practitioner (behandelaar), een dossier van je aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jouw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release-behandeling uitgevoerd. Het betreft hier de verwerking van gegevens t.b.v. gebruik door BSR-Praktijk Rondevlei zelf of bij BSR-praktijken waarbij ik namens BSR-praktijk Rondevlei werkzaam ben.

Ik doe mijn uiterste best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot deze gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een beveiligd pand

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software. Voor deze digitale gegevensverwerking is eveneens een verwerkingsovereenkomst van kracht zodat ook hier de privacy van de gegevens is gewaarborgd.
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Op de factuur die je per e-mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. Gegevens die op de factuur vermeld staan zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Belastingdienst).

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je de volgende privacy-rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
 •  
 • de gegevens niet meer nodig zijn
 • je de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
 • je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
 • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
 • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via app of website
 •  
 • Recht op inzage: je hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  de gegevens mogelijk onjuist zijn                   de verwerking onrechtmatig is
  de gegevens niet meer nodig zijn                   je bezwaar maakt
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heb je altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik je naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure. 

BSR-Praktijk 'Rondevlei'  

Beringstraat 53

3814 XW Amersfoort

mgordijn@gmail.com

0625 055886